รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2564

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ 116,373,220 40.35
2. นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม 23,400,000 8.11
3. น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์ 10,640,00 3.69
4. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ 8,462,100 2.93
5. นาย วิทยา เทพนิมิตร 7,493,200 2.60
6. นาย ธำรงชัย เอกอมรวงศ์ 6,329,580 2.19
7. กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5,134,880 1.78
8. นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 4,850,000 1.68
9. นาย นคร หาญไกรวิไลย์ 4,080,000 1.41
10. น.ส. พัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร 3,258,080 1.13