รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2565

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ 115,370,170 38.71
2. นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม 26,040,000 8.74
3. น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์ 9,570,000 3.21
4. นาย วิทยา เทพนิมิตร 8,438,936 2.83
5. นาย ธำรงชัย เอกอมรวงศ์ 6,104,899 2.05
6. นาย สมศักดิ์ เจียรจรัสพงศ์ 6,020,000 2.02
7. กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5,542,349 1.86
8. นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 4,800,066 1.61
9. นาย นคร หาญไกรวิไลย์ 4,080,000 1.37
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,723,063 1.25