ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IP-W1)
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิและแบบแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิ IP-W1 ดาวน์โหลด
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IP-W1)
แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IP-W1)