บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งมั่นสร้างการเติบโตธุรกิจทางด้านการพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำหรับคน และสัตว์แบบครบวงจร ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้กำหนด กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ชัดเจน โดยมุ่งเน้นองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ (1) การมุ่งสู่องค์กรขับเคลื่อน โดยนวัตกรรม (Innovation Driven Organization) (2) การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Governance, Risk Management and Compliance) และ (3) การสร้างคุณค่า ในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Long Term Value Creation) โดย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าเมื่อบริษัทมีการดำเนินงานที่ดีบนรากฐานที่แข็งแกร่ง พร้อมไปกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว บริษัทจะสามารถสร้างความมั่นคงและส่งมอบคุณค่า และสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมโดยรวมได้ในที่สุด

ความสําเร็จที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มาจากแรงสนับสนุนของทุก ๆ ฝ่ายที่ทําให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ในนามของประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ การสนับสนุน และความร่วมมือด้วยดีในการดําเนินงานของบริษัท ทั้งท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมก้าวไป ด้วยกันอย่างมั่นคงตลอดไป

ศ.คลินิกเกิยรติคุณ นพ. อุดม คชินทร

ประธานกรรมการ