หมายเหตุ: 1/ บริษัทว่าจ้างบริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
2/ บริษัทอยู่ระหว่างสรรหาผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด
3/ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)
4/ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)