การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สารสนเทศของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (IP-W1)
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
แบบหนังสือมอบฉันทะ
    แบบ ก.
    แบบ ข.
    แบบ ค.
ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
รายงานประจำปี 2563
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) และการมอบฉันทะ
ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทางานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
แบบหนังสือมอบฉันทะ
    แบบ ก.
    แบบ ข.
    แบบ ค.
ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แบบส่งคำถามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564