การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2565
สารสนเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
ประวัติข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
แบบหนังสือมอบฉันทะ
    แบบ ก.
    แบบ ข.
    แบบ ค.
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
รายงานประจำปี (แบบ 56-1 one report)
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทํางานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
แบบหนังสือมอบฉันทะ
    แบบ ก.
    แบบ ข.
    แบบ ค.
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และกำรมอบฉันทะ
แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565