บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ในนาม “บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อประกอบธุรกิจนำเข้า และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วไป

ต่อมาในปี 2556 บริษัทได้ปรับ โครงสร้างการถือหุ้นมาเป็นการถือหุ้นโดยนายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ร้อยละ 94.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทโดยนายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร มีวิสัยทัศน์ที่จะนำเสนอนวัตกรรมที่เป็นทางเลือกใหม่ๆ ในการป้องกันและรักษาโรคสำหรับคน จึงได้เข้ามาบริหารงานในบริษัท และเป็นจุดเริ่มการขยายธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกลุ่มโภชนเภสัชภัณฑ์ (Nutraceuticals Product) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “INTERPHARMA” โดยเริ่มต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness & Anti-Aging) จำหน่ายให้กับกลุ่มโรงพยาบาล และคลินิก ซึ่งได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Probac 7 และ Probac 10 Plus ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่ช่วยสร้างสมดุลของระบบขับถ่ายที่ดีและสร้างระบบภูมิค้มกัน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี จากภายในสู่ภายนอก หลังจากนั้น บริษัทได้ขยายไปสู่กลุ่ม ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation) และจากการเล็งเห็นถึงการเติบโตของการเลี้ยงสุนัขและแมว จึงขยายไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งนำเสนอ ทั้งเวชภัณฑ์ เวชสำอาง โภชนเภสัช และอาหารสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง

ทั้งนี้ จากแนวโน้มการตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยของอาหาร บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ และได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ส่งผลให้บริษัทมี ผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมีความโดดเด่นและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาด

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้