วันที่ กิจกรรม ประเภทงาน รายละเอียด add to calendar
งานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เวลา 14.00 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ e-meeting
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565 เวลา 09:15 - 10:00 น.
รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
งานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ e-meeting
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564 เวลา 09:15 - 10:00 น.
รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564 เวลา 09:15 - 10:00 น.
รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
งานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เวลา 15.00 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ e-meeting
งานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
ประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ e-meeting