สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
ไตรมาส 1/65
31/03/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 525.88 749.95 1,327.04 1,377.01
หนี้สินรวม 60.13 262.27 543.54 561.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น 455.71 471.09 761.64 791.62
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 103.00 103.00 149.01 149.00
รายได้รวม 375.88 446.94 920.98 273.24
กำไรสุทธิ 43.47 53.78 105.22 29.97
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.28 0.26 0.36 0.10
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 17.14 12.28 14.03 14.64
ROE(%) 15.63 11.60 17.07 18.18
อัตรากำไรสุทธิ(%) 12.54 13.54 12.00 11.86