คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ และแก้ไขอำนาจกรรมการ

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

การปรับสิทธิของ IP-W1 (แก้ไข)

การปรับสิทธิของ IP-W1

กำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการคำนวณราคาเสนอขาย

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท