บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท
0107562000203
โทรศัพท์
02-634-0225
โทรสาร
02-634-0135
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน
178,039,755 บาท
ทุนชำระแล้ว
149,005,262 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
0.50 บาท
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักงานสาขา
(1) เลขที่ 160/74 - 75 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้นที่ 10 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
(2) เลขที่ 140/10 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
(3) เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
(4) เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
(5) เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์

บริษัทย่อย

1) บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จำกัด

บริษัท
บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักงานสาขา
(1) เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
(2) เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
(3) เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทธุรกิจ
การนำเข้าและจำหน่ายอาหารและยาแผนปัจจุบันของสัตว์
เลขทะเบียนบริษัท
0105549016191
โทรศัพท์
02-634-0225
โทรสาร
02-634-0135
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว
5,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
100 บาท

2) บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรินา จำกัด

บริษัท
บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรินา จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจ
จำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงที่ทำจากปลาทูน่า
เลขทะเบียนบริษัท
0105561050612
โทรศัพท์
02-634-0225
โทรสาร
02-634-0135
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว
4,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
100 บาท

3) บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด

บริษัท
บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 197/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทธุรกิจ
ผลิต นำเข้า จำหน่าย ยาคนและยาสัตว์
เลขทะเบียนบริษัท
0115553015064
โทรศัพท์
02-425-1126
โทรสาร
02-425-8551
ทุนจดทะเบียน
295,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว
295,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
100 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
02-009-9000
โทรสาร
02-009-9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท์
02-264-990
โทรสาร
02-264-0789-90