บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท
0107562000203
โทรศัพท์
02-634-0225
โทรสาร
02-634-0135
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน
158,616,195 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 317,232,390 หุ้น
ทุนชำระแล้ว
149,005,262 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 298,010,524 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
0.50 บาท
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักงานสาขา
(1) เลขที่ 160/74 - 75 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้นที่ 10 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
(2) เลขที่ 140/10 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
(3) เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
(4) เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
(5) เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
(6) เลขที่ 89 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(7) เลขที่ 197/1 หมู่ที่ 1 ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
(8) เลขที่ 33/2 หมู่ที่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์

บริษัทย่อย

1) บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด

บริษัท
บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 197/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับคนและสัตว์
เลขทะเบียนบริษัท
0115553015064
โทรศัพท์
02-425-1126
โทรสาร
02-425-8551
ทุนจดทะเบียน
295,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว
295,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
100 บาท

2) บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จำกัด

บริษัท
บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจ
นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์
เลขทะเบียนบริษัท
0105549016191
โทรศัพท์
02-634-0225
โทรสาร
02-634-0135
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว
5,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
100 บาท

3) บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรินา จำกัด

บริษัท
บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรินา จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจ
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง โดยเป็นเจ้าของตราสินค้า “MARIA”
เลขทะเบียนบริษัท
0105561050612
โทรศัพท์
02-634-0225
โทรสาร
02-634-0135
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว
4,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
100 บาท

4) บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า จำกัด (บริษัทร่วมทุน) (“อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า”)

บริษัท
บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
140/9 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับคนและสัตว์
เลขทะเบียนบริษัท
0105564002252
ทุนจดทะเบียน
20,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว
20,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
10 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
02-009-9000
โทรสาร
02-009-9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชื่อผู้สอบบัญชี
นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5906
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท์
02-264-990
โทรสาร
02-264-0789-90

ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท
บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
256/194 หมู่ 4 วัชรพล ซอย 3 แยก 1 แขวงถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์
02-573-5176