นางสาวนภาภรณ์ เดชอัคราช

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม :

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 152/2018

ประสบการณ์ทำงาน :

พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
2559 – พ.ค. 2562 เลขานุการและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด
2550 - 2558 Business Unit Assistant บริษัท ซาโนฟี่ - อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด