ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม :

  • ปริญญาเอก สาขาด้านพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ The University of Birmingham ประเทศอังกฤษ
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 167/2013

ประสบการณ์ทำงาน :

7 ม.ค. 64 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า จำกัด
27 พ.ย. 63 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรินา จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จำกัด