นางอภิร์มณ โพธิ์ศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม :

  • ปริญญาตรี สาขา BBA in Computer Information Systems สถาบัน Baruch College, The City University of New York

ประสบการณ์ทำงาน :

1 ก.พ. 58 - 28 ก.พ. 63 Executive Assistant & Communication Manager Boehringer Ingelheim Co., Ltd.