นายกำธร ศิลาอ่อน

กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

  • 2538 - 2540 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน
    MIT Sloan School, Massachusetts, สหรัฐอเมริกา
  • 2531 - 2535 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
    Imperial College of Science Technology and Medicine, London, England
  • 2554 หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 148-2011
  • 2555 หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุ่นที่ 41-2012

ประสบการณ์ทำงาน :

2557 - ปัจจุบัน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน
2554 - ปัจจุบัน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
2557 - ปัจจุบัน บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
กรรมการบริษัท
2558 - ปัจจุบัน สภาอุตสาหกรรมไทย กลุ่มอาหาร
กรรมการ
2547 - 2557 บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวาณิชธนกิจ
2542 - 2547 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส Investment Banking
2540 - 2542 Chase Securities, Inc., New York, USA and Singapore
Associate, Global Investment Banking