ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016

ประสบการณ์ทำงาน :

ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2562 – ก.พ. 2563 สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
พ.ย. 2560 – พ.ค. 2562 รัฐมนตรีช่วย กระทรวงศึกษาธิการ
ม.ค. 2558 – ก.ค. 2560 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ค. 2555 – ม.ค. 2558 กรรมการสภา มหาวิทยาลัยมหิดล