นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม :

  • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 152/2018

ประสบการณ์ทำงาน :

27 พ.ย. 63 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรินา จำกัด
2545 - 2560 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท คอร์ปอเรท เพอร์ฟอแมนซ์ แอดไวเซอร์ จำกัด
2540 – 2543 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เอ เอ็ม ที แอนด์ แอสโซซิเอท