หุ้นเพิ่มทุนของ IP เริ่มซื้อขายวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

การเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท

แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัท

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

แจ้งมติคณะกรรมการ การจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (แก้ไข)