สรุปข้อสนเทศ IP-W1

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : IP-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 6 ตุลาคม 2564

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (F53-5)

การลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) "โครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชา" (แก้ไข)

การลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) "โครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชา"

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564

หุ้นเพิ่มทุนของ IP เริ่มซื้อขายวันที่ 31 สิงหาคม 2564

แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)