กำหนดการใช้สิทธิของ IP-W1

การเข้าทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อการลงทุนในธุรกิจ Telepharmacy ร่วมกับ บริษัท อินโน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2565

แจ้งประธานกรรมการตรวจสอบลาออก แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเลขานุการบริษัท จัดตั้งบริษัทย่อย และการให้บริษัทย่อยเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นบริษัท ดรัก แคร์ จำกัด (แก้ไขครั้งที่ 2)

งบ Q3/64 ฉบับเต็ม (แก้ไข Subsequent Event)

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

แก้ไขงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2564 (เพิ่มเติมหมายเหตุข้อ 21 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน)

แจ้งประธานกรรมการตรวจสอบลาออก แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเลขานุการบริษัท จัดตั้งบริษัทย่อย และการให้บริษัทย่อยเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นบริษัท ดรัก แคร์ จำกัด (แก้ไข)

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

แจ้งประธานกรรมการตรวจสอบลาออก แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเลขานุการบริษัท จัดตั้งบริษัทย่อย และการให้บริษัทย่อยเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นบริษัท ดรัก แคร์ จำกัด

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564