การเผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบนเว็บไซต์ของบริษัท

แจ้งขยายระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

แจ้งขยายระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บนเว็บไซต์ของบริษัท

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับบริษัท, การเพิ่มทุนพร้อมออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1, การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับบริษัท, การเพิ่มทุนพร้อมออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1, การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับบริษัท, การเพิ่มทุนพร้อมออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1, การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับบริษัท, การเพิ่มทุนพร้อมออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1, การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

การลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) "โครงการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับกระท่อม และ สารสกัดจากกระท่อม"

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564