ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม :

 • ปี 2523 วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปี 2525 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปี 2531 Thai Board of Internal Medicine , FRCP (Thailand)
 • ปี 2533 Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, University of London
 • ปี 2537 Thai Board of Cardiovascular Medicine, FRCP (Thailand)
 • ปี 2551 หลักสูตรผู้บริหารยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 12
 • ปี 2558 Fellow of American College of Physician
 • ปี 2559 Fellow of Royal College of Physician (LONDON)
 • ปี 2561 หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นปธ) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • Director Certification Program (DCP) 244/2017
 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020

ประสบการณ์ทำงาน :

2563- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด
2558 – ปัจจุบัน คณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล