บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อร่วมสนับสนุน “กิจกรรมการกุศลงานกาชาด ประจำปี 2562”

คุณชุติมา อัศวปยุกต์กุล ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้กับ คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อร่วมสนับสนุน “กิจกรรมการกุศลงานกาชาด ประจาปี 2562” โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 – 25 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 เวลา 10.00 – 22.00 น. นี้